Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać informacje z naszego serwisu.

 
Legalna praca w Polsce dla cudzoziemca

Foto
Cudzoziemiec, który pochodzi spoza Unii Europejskiej i chce pracować w Polsce, musi posiadać zezwolenie na pracę. O wydanie tego dokumentu może wystąpić tylko przyszły pracodawca we właściwym Urzędzie Wojewódzkim. Pracodawca może także wyznaczyć do tego pełnomocnika lub przesłać wymagane zaświadczenia pocztą. W tym czasie obcokrajowiec nie musi przebywać w Polsce, jego zadanie ogranicza się jedynie do znalezienia pracodawcy.

Istnieje także grupa cudzoziemców, która jest zwolniona z posiadania pozwolenia na pracę w Polsce. Należy jednak zaznaczyć, że osoby te muszą przebywać na terenie kraju legalnie - to znaczy mieć wizę lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Obcokrajowcowi, który pracuje nielegalnie na terenie RP, grozi kara finansowa oraz wydalenie z kraju.
 • TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ
 • WYMAGANE DOKUMENTY
 • TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
 • OPŁATY
 • INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY, BIAŁORUSI, ROSJI, GRUZJI I MOŁDAWII
 • INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW, PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH ORAZ STUDENTÓW
 • DODATKOWE INFORMACJE
TYPY ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

typ A (najczęstszy) dotyczy cudzoziemca, który zamierza pracować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba lub miejsce zamieszkania, oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

typ B dotyczy cudzoziemca, który zamierza wykonywać pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

typ C dotyczy cudzoziemca, który zamierza pracować u podmiotu (pracodawcy) zagranicznego oraz będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, lub podmiotu powiązanego długoterminową umową o współpracy z pracodawcą zagranicznym

typ D dotyczy cudzoziemca, który zamierza pracować u podmiotu (pracodawcy) zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskie oraz jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, aby realizować usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa)

typ E dotyczy cudzoziemca, który zamierza pracować u podmiotu (pracodawcy) zagranicznego oraz będzie delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w typach B, C, D.

WYMAGANE DOKUMENTY

Pracodawca, oprócz wypełnionego wniosku, powinien dostarczyć następujące dokumenty:

 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru albo wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej – jeśli pracodawcą nie jest osoba fizyczna;
 • kopię swojego dowodu osobistego lub kopię dokumentu podróży – jeśli pracodawcą jest osobą fizyczną;
 • kopię umowy spółki – jeśli pracodawcą jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki – jeśli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji;
 • kopię wypełnionych stron z dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 • kopię dowodu wpłaty zawierającą imię i nazwisko cudzoziemca;
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania;
 • oryginał pełnomocnictwa/upoważnienia – jeśli pracodawca nie składa wniosku osobiście.

Ponadto do poszczególnych typów zezwoleń pracodawca powinien dołączyć dodatkowe dokumenty. Są to:

 • informacja starosty o braku możliwości zatrudnienia Polaków przez pracodawcę, w oparciu o rejestry bezrobotnych i negatywny wynik rekrutacji (dotyczy zezwolenia typu A);
 • informacja o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez pracodawcę (dotyczy zezwolenia typu B);
 • informacja pracodawcy o aktualnym stanie zatrudnienia (dotyczy zezwoleniatypu B);
 • dokumenty pracodawcy przyjmującego cudzoziemca delegowanego(dotyczy zezwolenia typu C);
 • kopia umowy lub jej fragment, który dotyczy zakresu zobowiązania pracodawcy zagranicznego (dotyczy zezwolenia typu D);
 • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego(dotyczy zezwoleń typu C, D, E).

Do wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca powinien dołączyć:

 • dokumenty niezbędne do uzyskania przedmiotowego zezwolenia, jeżeli uległy zmianie okoliczności objęte treścią tych dokumentów dołączonych do poprzedniego wniosku o zezwolenie (np. wysokość wynagrodzenia, zmiana nazwy spółki itp.)
 • dowód wpłaty zawierający imię i nazwisko cudzoziemca
 • umowę o pracę, na podstawie której była wykonywana praca w okresie ważności zezwolenia.
Zezwolenie na pracę może zostać przedłużone, jeśli pracodawca cudzoziemca złoży wniosek do wojewody najpóźniej na 30 dni przed końcem ważności aktualnego zezwolenia na pracę.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, powinien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia (lub o jego przedłużenie) co najmniej 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca (lub przed upływem ważności poprzedniego zezwolenia).

OPŁATY

Opłata za wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca wynosi:
 • 50 zł – w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres do 3 miesięcy,
 • 100 zł - w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres powyżej 3 miesięcy,
 • 200 zł – w przypadku wniosku typu D (usługa eksportowa).
Opłata za wniosek o przedłużenie zezwolenia zostaje zmniejszona o połowę wartości powyższych kwot.

5. INFORMACJA DLA OBYWATELI UKRAINY, BIAŁORUSI, ROSJI, GRUZJI I MOŁDAWII

Obywatele Gruzji, Białorusi, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Muszą oni mieć jednak wizę z prawem do pracy. Obcokrajowiec, który składa wniosek o wizę, załącza wówczas pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy w Polsce.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, musi jedynie zarejestrowaćstosowne oświadczenie (wraz z kopią) w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla siedziby lub miejsca swojego zamieszkania (w przypadku Warszawy jest to Urząd Pracy m.st. Warszawy).

Pracodawca, który nie jest osobą fizyczną, powinien przedstawić w urzędzie aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną przez niego działalność (wpis do KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej). Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej, przy rejestracji oświadczenia powinna posiadać dokument tożsamości.

Procedura rejestracji jest bezpłatna zarówno dla składającego oświadczenie, jak i dla cudzoziemca. Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Dzięki takiemu dokumentowi cudzoziemiec będzie mógł uzyskać wizę pobytową (w celu wykonywania pracy) w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi jest dostępne na stronie: https://ssl.up.warszawa.pl/oswiad/

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędzie Pracy m.st. Warszawy:http://www.up.warszawa.pl/ w zakładce Pracodawca.

6. INFORMACJA DLA UCHODŹCÓW, PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH ORAZ STUDENTÓW


Zgodnie z obowiązującymi przepisami cudzoziemiec, który ma status uchodźcy, korzysta z ochrony czasowej lub posiada zgodę na pobyt tolerowany, nie musi posiadać zezwolenia na pracę w Polsce. Z takiego obowiązku jest także zwolniony obcokrajowiec, który ubiega się o nadanie statusu uchodźcy. Musi on jednak posiadać odpowiednie dokumenty, które zezwalają na legalny pobyt w kraju.

Również cudzoziemiec, który pracuje dorywczo lub sezonowo, nie musi posiadać zezwolenia na pracę. Podobnie jak uchodźcy ma obowiązek posiadania dokumentów, które uprawniają go do legalnego przebywania na terytorium Polski. Pracodawca, który chce zatrudnić pracownika sezonowego, powinien tylko zarejestrować oświadczenie (wraz z kopią) o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla swojej siedziby. Oświadczenie to musi zawierać dane pracodawcy i cudzoziemca, a rejestracja odbywa się podczas jednorazowej wizyty i jest bezpłatna dla obu stron. Ważne jest, żeby cudzoziemiec otrzymał oryginał oświadczenia. Zarejestrowane oświadczenie jest podstawą do uzyskania przez cudzoziemca wizy pobytowej (w celu podjęcia pracy) w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu.

Także student, który jest obcokrajowcem, może legalnie pracować w Polsce bez konieczności posiadania urzędowego pozwolenia pod warunkiem, że studiuje dziennie i posiada kartę pobytu. W innym wypadku (np. gdy studiuje wieczorowo), by pracować legalnie powinien posiadać wizę z prawem do pracy. W takiej sytuacji student, składając wniosek o wizę, zamiast zezwolenia składa pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy w Polsce. Dotyczy to studentów:

a. studiów dziennych odbywanych w Polsce - w lipcu, sierpniu i wrześniu;

b. odbywających staże zawodowych realizowanych przez organizacje, które są członkiem międzynarodowych zrzeszeń studentów;

c. wykonujących pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;

d. szkół wyższych, którzy odbywają praktyki zawodowe (w okresie do 6 miesięcy) przewidziane regulaminem studiów lub programem nauczania, zorganizowane w ramach umowy pomiędzy zagraniczną szkołą wyższą a pracodawcą, zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę pracodawcy;

e. szkół wyższych, (w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej) którzy odbywają praktyki zawodowe przewidziane regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej.
Aktualności
Ruszą dopłaty do taniego ogrzewania


Budownictwo przemysłowe


Fachowcy budowlani ze wschodu


 
Podstrony:  1  2  3